Skip to main content

Aanmelding

De aanmelding voor een behandeling verlopen bij het KEAC anders als gebruikelijk. U kunt bij het KEAC Parkstad geen behandeltraject afspreken, dan met instemming van uw behandelaar. Sterk nog, meestal is het de behandelaar die contact met het KEAC over uw behandeling opneemt en u naar het KEAC verwijst. Wanneer dat gebeurd is er ook geen wachttijd en kunt u op korte termijn een afspraak met Dr. Kamsteeg hebben.

Dr. J. Kamsteeg

Dr. J. Kamsteeg behandelt voornamelijk patiënten die in de reguliere geneeskunde geen hulp kunnen vinden. Samen met uw eigen medische specialist kijken we welke tests beschikbaar zijn, voor het stellen van een juiste diagnose. Gebruik kan worden gemaakt van een scala van tests, die in eigen laboratorium of in buitenlandse laboratoria regulier, of in privéklinieken, beschikbaar zijn. Deze laboratoriumservice, voor vele klinisch chemische en biochemische bepalingen, wordt tevens gebruikt door therapeuten en artsen uit vele Europese landen.
Bij de behandeling wordt van een biochemische benadering uitgegaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van markers voor het herkennen van ziektebeelden, zoals gebruikelijk is in de moleculaire geneeskunde en de epidemiologie.

Behandeltraject

Vooraf aan het eerste consult krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Dit vragenformulier is het uitgangspunt voor het eerste consult. Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur. Samen met u gaan we op zoek naar de oorzaak van uw gezondheidsklachten. Uitgangspunt van deze zoektocht bij KEAC Parkstad is de milieugeneeskunde: de mens in zijn omgeving. Een andere naam hiervoor is de klinische ecologie. Deze wetenschap bestudeert de invloed van de omgeving op de mens. Zij houdt zich vooral bezig met chemische verbindingen die in het water, de lucht, het voedsel en de medicijnen, kortweg het milieu, voorkomen en de oorzaak van ziekten kunnen zijn. Het KEAC is ontstaan als aanvulling op de reguliere geneeskunde en integreert reguliere geneeskunde met additieve diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Dr. Kamsteeg is gespecialiseerd in de biochemische geneeskunde. Processen in het lichaam verlopen meestal via bepaalde bekende paden; maar niet bij iedereen. Deze variatie laat zich in een gesprek vaststellen op basis van het verloop van de ontwikkeling.

In het zoeken naar de oorzaak wordt ook gesproken over laboratoriumonderzoek. Resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek zijn zeer relevant om mee te nemen. Desgewenst en indien noodzakelijk kan een aanvullend laboratoriumonderzoek worden verricht om de diagnose te onderbouwen. Uitgangspunt is dat het voorgestelde onderzoek antwoorden moet geven voor een therapieplan. Dit therapieplan wordt aan uw verwijzend behandelaar en u voorgesteld.

De voeding speelt een grote rol bij de behandeling. Een voedseldagboek kan een deel van de intake uitmaken. De reactie op een voedingsmiddel verloopt in bijna 80% van de gevallen via bepaalde cellen gelegen in de slijmvliezen (mestcellen) en in het bloed (basofiele leukocyten). Wanneer een allergeen voor de eerste maal door de darmwand in het bloed van de mens terechtkomt, maakt het lichaam daartegen een antistof aan, die naadloos op het allergeen past als een sleutel in een slot. Deze antistoffen worden met het bloed meegevoerd en hechten zich aan de eerder genoemde cellen. Wordt het voedingsmiddel opnieuw gegeten, dan zal het allergeen zich aan deze antistoffen op de cellen hechten. De cel zal dan diverse stoffen vrijmaken, waaronder histamine. Deze stof kan de spieren van de longen en darmen laten samentrekken, het activeert bepaalde klieren, het verwijdt de wanden van bloedvaten en stimuleert de zenuwuiteinden. Het resultaat hiervan kan zijn benauwdheid, darmklachten, slijm ophoesten, overtollig maagzuur, roodheid van de huid, vochtophoping en jeuk.

Het lichaam echter aan zo’n allergische reactie ook wennen. Tal van secundaire klachten kunnen dan het gevolg zijn, zoals vochtophoping (in het middenoor), chronische infecties (Candida albicans), chronische vermoeidheid en reactieve hypoglykemie (sterk wisselende bloedsuikerspiegel). Ook grotere gevoeligheid voor bijv. houtbeschermingsmiddelen is hiervan een gevolg.
Tot nu toe kijkt men bij allergieonderzoek in de regel maar naar één antilichaam, IgE. In het KEAC doen wij zo’n onderzoek op bredere basis, door naar meer typen antilichamen tegelijkertijd te kijken. Zo kan bij aanwezigheid van meerdere typen antilichamen een mechanisme in werking treden, waardoor er meer, minder of juist helemaal geen klachten zullen optreden. De resultaten van zo’n uitgebreider onderzoek zijn daarom erg verhelderend en geven een beter inzicht in de oorzaken van een veelal chronisch ziektebeeld. Op grond van deze gegevens kan een zeer gericht therapieplan worden opgesteld. Een bestaande behandelingswijze kan worden bevestigd of worden verfijnd.
Voor het opsporen van voedselallergie moet men bedacht zijn op verborgen (gemaskeerde) allergie. Dit verschijnsel is beschreven door Dr. H. Rinkel. Hij ontdekte dat als een voedingsmiddel zeer vaak wordt gegeten, de ongewenste reacties hierop verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Als iemand allergisch op tarwe reageert, zal hij iedere keer als hij tarwe eet zich tijdelijk wat beter voelen. Stopt hij deze “verslaving”, door geen tarwe meer te eten, dan voelt hij zich aanvankelijk zieker dan ooit door de ontwenningsverschijnselen, maar na vijf tot acht dagen beter dan ooit daarvoor. Het eten van tarwe na deze periode veroorzaakt dan een zeer sterke terugval. Het opsporen van gemaskeerde allergische reacties is van groot belang, omdat deze op den duur zowel het immuunsysteem, het stressregulatie-systeem (Allergic Fatigue Syndrome) als het hormonale systeem uitputten. Eén van de belangrijkste klachten is dan chronische vermoeidheid.

Het belangrijkste bewijs van het bestaan van een voedselallergie ligt in de wetenschappelijke bewijskracht: na een periode van onthouding zullen de klachten bij het eten van het voedingsmiddel direct weer terugkomen. Onderzoek van bloedserum op de aanwezigheid van antistoffen (antilichamen) tegen deze voedingsmiddelen zal het opsporen van dergelijke voedingsmiddelen en andere stoffen in de omgeving van de patiënt versnellen, vereenvoudigen en meer betrouwbaar maken. Door de nieuwste, door het KEAC ontwikkelde technieken, kan in veel gevallen afgezien worden van een normale bloedafname en kan worden volstaan met een vingerprik.

Eerste consult/vervolg consult

Het eerste consult duurt zeker een uur. Uit eigen ervaring is gebleken dat een consult van een uur voor kinderen een zware opgave kan zijn, zeker als zij niet direct bij het gesprek betrokken worden Wij bieden de mogelijkheid om het eerste consult alleen met een ouder te doen gevolgd door een korte afspraak waarbij het kind de vragen beantwoord. Hiermee is de aandacht in het eerste gesprek volledig voor u en in het vervolggesprek bij uw kind. Het vervolgconsult wordt over het algemeen 3 tot 4 weken na het eerste consult gepland. Met u wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd en het eventuele laboratoriumonderzoeken besproken. Het behandelplan wordt aan de hand hiervan aangepast of ongewijzigd voortgezet. De duur van een vervolgconsult is een half uur. De vervolgconsulten ok bij uw eigen verwijzend specialist plaatsvinden.

Tarieven

Het tarief voor consulten, vervolgconsulten en telefonische of e-mailconsulten bedraagt € 60, – per half uur. Consulten worden naar rato van tijd gefactureerd. Intake en opstellen behandelplan kosten € 140, -; een vervolgconsult (30 min.) € 60, – en telefonische consulten 13,25 per 10 minuten. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten maar meestal niet meer dan 3-4. Laboratoriumonderzoek is niet bij de kosten van een consult inbegrepen.

Voor consulten gelden de verkorte betalingsvoorwaarden van het KEAC. Lees hier: Verkorte betalingsvoorwaarden

Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Vanwege onze korte doorlooptijden zijn er maar beperkte mogelijkheden om het door ons aangegeven tijdstip te her-plannen. Alleen uitzonderlijke omstandigheden zijn een reden voor een her-planning. Indien u verhinderd bent, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit uiterlijk 48 uur van te voren zodat er geen kosten aan verbonden zijn. Bij annuleringen binnen 48 uur, worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. Deze kosten worden conform afspraken met ziektekostenorganisaties en beroepsorganisaties onder vermelding “no show” aan u gefactureerd. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoeding

Dr. Kamsteeg is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG, de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde, die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend. Op de website van MBOG (www.mbog.nl) staat een overzicht van deze zorgverzekeraars. Orthomoleculaire consulten vallen niet onder het eigen risico van de basisverzekering en worden daaruit niet vergoed. Door de samenwerking met medische specialisten worden de consulten meestal gedeeltelijk vergoed. Men heeft veelal een goede indruk van de prestaties van het KEAC zodat dat ook een reden voor vergoeding kan zijn. Sommige verzekeraars vergoeden slechts een maximum per consult (variërend van € 25 tot 75% van het consult). Andere verzekeraars houden een maximum bedrag aan per jaar, waarbij alle claims,, die binnen de voorwaarden vallen, vergoed worden tot het jaarmaximum bereikt is. Als u precies wilt weten of orthomoleculaire therapie wordt vergoed of niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te kijken en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen of de orthomoleculaire therapie van Dr. Kamsteeg vergoedt wordt en tegen welke voorwaarden.

Andere mogelijkheden van vergoedingen:

Een andere mogelijkheid om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een aanvraag in te dienen bij de Sociale Dienst van uw Gemeente in het kader van de zogenaamde Wet Bijzondere Bijstand. Een aanvraag kan worden gehonoreerd indien u een onevenredig groot deel van uw inkomen aan ziektekosten, die niet vergoed worden, uitgeeft. Lees hier meer: Wet Bijzondere Bijstand

U kunt verder een aanvraag indienen bij uw werkgever. Grote bedrijven hebben een eigen steunfonds. De werkgever kan ook op basis van de Wet Loonbelasting u tegemoet komen in de kosten. Hij is hiertoe echter niet verplicht. Indien u een eigen bedrijf hebt of in loondienst bent van uw eigen bedrijf kunt u uw kosten aan uzelf of directe familie belastingvrij vergoeden Bij een eenmansbedrijf dient u echter zakelijkheid te kunnen aantonen.

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten fiscaal aftrekken. Wij noemen dit specifieke zorgkosten. Dat zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, voedingssupplementen op voorschrift, kosten voor hulpmiddelen, consulten, reiskosten. In het overzicht zorgkosten ziet u welke kosten het afgelopen jaar aftrekbaar waren. Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag. U mag kosten niet aftrekken, als die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen.

Beroepsorganisaties

Dr. Kamsteeg is lid van de MBOG (Maatschappij te Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (KA121). Internationaal heeft dr. Kamsteeg connecties met Safe Habor.

Waarneming

Bij langdurige ziekte en/of verlof zal een waarnemer bij de afspraken overnemen. U wordt hierover van te voren ingelicht. De waarnemer is lid van dezelfde beroepsorganisatie (MBOG). Bij de intake dient een verklaring te tekenen dat u akkoord gaat dat de waarnemer uw dossier kan inzien, indien hij/zij gevraagd wordt waar te nemen. Wie er in een periode van de Intervisie-Groep Zuid-Limburg waarneemt,  kunt u achterhalen door te bellen met onze administratie 045-5439248.

Privacy

Wij voldoen aan de eisen van de nieuwe wet (AVG) en zijn aangemeld. Wij hebben een functionaris gegevensverwerking en een RVP (Regelgeving Verantwoordelijke Persoon). In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen. Lees hier de uitgebreide Verklaring_Gegevensbescherming_KEAC

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb evenals uw huisarts een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om een waarnemer te informeren wat ik gedaan heb, bij ziekte, overlijden of langdurig verlof
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan opstellen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze de cliënt toestemming geeft voor het bijhouden van een dossier, de toestemming voor een waarnemer (bij ziekte en vakantie van de primaire behandelaar) om het dossier te mogen inzien en het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen intake of behandeladvies worden opgesteld.
De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres van de verwijzer (veelal de huisarts of medische specialist) en u als cliënt.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Deze gegevens heeft uw zorgverzekeraar nodig om de factuur te beoordelen of deze declarabel is of niet. Op de factuur staan: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum en de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’ en de naam van de behandelaar met zijn AGB-code.

Klachtenafhandeling

Als u een klacht wilt indienen, schrijft u een brief aan de klachtencommissie (zie adres hieronder) of direct aan de Functionaris Gegevensverwerking indien het probleem te maken heeft met inbreuk op uw privacy. U kunt via mail een invulformulier aanvragen, dat maakt het u wat gemakkelijker.
Beschrijf in het kort de feitelijke gebeurtenis met datum, plaats en naam van de persoon die hierbij betrokken is geweest. Vervolgens geeft u aan waarover u niet tevreden bent en/of wat u met uw klacht wilt bereiken. In verband met de leesbaarheid geven wij de voorkeur aan getypte brieven.
Voeg bij uw klachtbrief uw akkoordverklaring beroepsgeheim als bijlage, wanneer het gaat om een klacht over uw dossier, behandeling e.d. Vergeet niet uw brief en uw akkoordverklaring beroepsgeheim te ondertekenen.

Voor ondersteuning bij het schrijven van de klachtbrief kunt u een beroep doen op het Huis voor de Zorg. Het Huis voor de Zorg houdt kantoor aan de Mercator 1 te Sittard, op 5 á 10 minuten loopafstand van het station

Postadres:           Postbus 5185, 6130 PD Sittard

Telefoon:           maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

Telefoon. nr.:   046-4208159

E-mailadres:     info@nullhuisvoordezorg.nl

Geschilleninstantie

In 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een effectieve laagdrempelige afhandeling van klachten. Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als de therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Uit de praktijk blijkt dat een klachtenfunctionaris zo’n gesprek eerder op gang kan brengen. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de onafhankelijke geschilleninstantie een oplossing zijn. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

De KAB Klachtenbehandeling Alternatieve Geneeswijzen kunt u bereiken via tel. Stichting geschilleninstantie KAB, Postbus 2122, 6020 AC Budel . De Stichting is telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur op telefoonnummer 06-12823070. Het emailadres is: geschilleninstantie@nullkab-klachten.nl