Skip to main content

Dr. J. Kamsteeg

Dr. J. Kamsteeg behandelt voornamelijk patiënten die in de reguliere geneeskunde geen hulp kunnen vinden. Voor het stellen van een juiste diagnose kan gebruik kan worden gemaakt van een scala van tests, die in eigen laboratorium of in buitenlandse laboratoria regulier, of in privéklinieken, beschikbaar zijn. Deze laboratoriumservice, voor vele klinisch chemische en biochemische bepalingen, wordt tevens gebruikt door therapeuten en artsen uit vele Europese landen.  Bij de behandeling wordt van een biochemische benadering uitgegaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van markers voor het herkennen van ziektebeelden, zoals gebruikelijk is in de moleculaire geneeskunde en de epidemiologie.

Het KEAC is ontstaan als aanvulling op de reguliere geneeskunde en integreert reguliere geneeskunde met additieve diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Dr. Kamsteeg is gespecialiseerd in de biochemische geneeskunde. Processen in het lichaam verlopen meestal via bepaalde bekende paden; maar niet bij iedereen.

Consult

Het tarief voor een telefonisch consult bedraagt € 60, – voor de eerste 30 minuten, daarna € 13,50 per aangebroken 10 minuten. Laboratoriumonderzoek(en) is/zijn niet inbegrepen bij de kosten van een consult.

Voor consulten gelden de verkorte betalingsvoorwaarden van het KEAC. Lees hier: Verkorte betalingsvoorwaarden

Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het gehele tarief doorberekend als no-show. De Zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoeding

Dr. Kamsteeg is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG, de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde, die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend. Op de website van MBOG (www.mbog.nl) staat een overzicht van deze zorgverzekeraars. Orthomoleculaire consulten vallen niet onder het eigen risico van de basisverzekering en worden daaruit niet vergoed. Door de samenwerking met medische specialisten worden de consulten meestal gedeeltelijk vergoed. Men heeft veelal een goede indruk van de prestaties van het KEAC zodat dat ook een reden voor vergoeding kan zijn. Sommige verzekeraars vergoeden slechts een maximum per consult (variërend van € 25 tot 75% van het consult). Andere verzekeraars houden een maximum bedrag aan per jaar, waarbij alle claims, die binnen de voorwaarden vallen, vergoed worden tot het jaarmaximum bereikt is. Als u precies wilt weten of orthomoleculaire therapie wordt vergoed of niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te kijken en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen of de orthomoleculaire therapie van Dr. Kamsteeg vergoedt wordt en tegen welke voorwaarden.

Andere mogelijkheden van vergoedingen:

Een andere mogelijkheid om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een aanvraag in te dienen bij de Sociale Dienst van uw Gemeente in het kader van de zogenaamde Wet Bijzondere Bijstand. Een aanvraag kan worden gehonoreerd indien u een onevenredig groot deel van uw inkomen aan ziektekosten, die niet vergoed worden, uitgeeft. Lees hier meer: Wet Bijzondere Bijstand

U kunt verder een aanvraag indienen bij uw werkgever. Grote bedrijven hebben een eigen steunfonds. De werkgever kan ook op basis van de Wet Loonbelasting u tegemoet komen in de kosten. Hij is hiertoe echter niet verplicht. Indien u een eigen bedrijf hebt of in loondienst bent van uw eigen bedrijf kunt u uw kosten aan uzelf of directe familie belastingvrij vergoeden Bij een eenmansbedrijf dient u echter zakelijkheid te kunnen aantonen.

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten fiscaal aftrekken. Wij noemen dit specifieke zorgkosten. Dat zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, voedingssupplementen op voorschrift, kosten voor hulpmiddelen, consulten, reiskosten. In het overzicht zorgkosten ziet u welke kosten het afgelopen jaar aftrekbaar waren. Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag. U mag kosten niet aftrekken, als die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen.

Beroepsorganisaties

Dr. Kamsteeg is lid van de MBOG (Maatschappij te Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (KA121). Internationaal heeft dr. Kamsteeg connecties met Safe Habor.

Waarneming

Bij langdurige ziekte en/of verlof zal een waarnemer bij de afspraken overnemen. U wordt hierover van te voren ingelicht. De waarnemer is lid van dezelfde beroepsorganisatie (MBOG). Bij de intake dient een verklaring te tekenen dat u akkoord gaat dat de waarnemer uw dossier kan inzien, indien hij/zij gevraagd wordt waar te nemen. Wie er in een periode van de Intervisie-Groep Zuid-Limburg waarneemt,  kunt u achterhalen door te bellen met onze administratie 045-5439248.

Privacy

Wij voldoen aan de eisen van de nieuwe wet (AVG) en zijn aangemeld. Wij hebben een functionaris gegevensverwerking en een RVP (Regelgeving Verantwoordelijke Persoon). In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen. Lees hier de uitgebreide Verklaring_Gegevensbescherming_KEAC

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb evenals uw huisarts een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om een waarnemer te informeren wat ik gedaan heb, bij ziekte, overlijden of langdurig verlof
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan opstellen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze de cliënt toestemming geeft voor het bijhouden van een dossier, de toestemming voor een waarnemer (bij ziekte en vakantie van de primaire behandelaar) om het dossier te mogen inzien en het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen intake of behandeladvies worden opgesteld.
De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres van de verwijzer (veelal de huisarts of medische specialist) en u als cliënt.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Deze gegevens heeft uw zorgverzekeraar nodig om de factuur te beoordelen of deze declarabel is of niet. Op de factuur staan: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum en de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’ en de naam van de behandelaar met zijn AGB-code.

Klachtenafhandeling

Als u een klacht wilt indienen, schrijft u een brief aan de klachtencommissie (zie adres hieronder) of direct aan de Functionaris Gegevensverwerking indien het probleem te maken heeft met inbreuk op uw privacy. U kunt via mail een invulformulier aanvragen, dat maakt het u wat gemakkelijker.

Beschrijf in het kort de feitelijke gebeurtenis met datum, plaats en naam van de persoon die hierbij betrokken is geweest. Vervolgens geeft u aan waarover u niet tevreden bent en/of wat u met uw klacht wilt bereiken. In verband met de leesbaarheid geven wij de voorkeur aan getypte brieven.
Voeg bij uw klachtbrief uw akkoordverklaring beroepsgeheim als bijlage, wanneer het gaat om een klacht over uw dossier, behandeling e.d. Vergeet niet uw brief en uw akkoordverklaring beroepsgeheim te ondertekenen.

Voor ondersteuning bij het schrijven van de klachtbrief kunt u een beroep doen op het Huis voor de Zorg. Het Huis voor de Zorg houdt kantoor aan de Mercator 1 te Sittard, op 5 á 10 minuten loopafstand van het station

Postadres:         Postbus 5185, 6130 PD Sittard
Telefoon:           maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
Telefoon. nr.:    046-4208159
E-mailadres:     info@nullhuisvoordezorg.nl

Geschilleninstantie

In 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een effectieve laagdrempelige afhandeling van klachten. Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als de therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Uit de praktijk blijkt dat een klachtenfunctionaris zo’n gesprek eerder op gang kan brengen. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de onafhankelijke geschilleninstantie een oplossing zijn. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

De KAB Klachtenbehandeling Alternatieve Geneeswijzen kunt u bereiken via tel. Stichting geschilleninstantie KAB, Postbus 2122, 6020 AC Budel. Het emailadres is geschilleninstantie@nullkab-klachten.nl