Test voor het opsporen van zware metalen belasting

De beschadiging van (de structuur van) de cel wordt veroorzaakt door vrije radicalen, ongeacht of de oorzaak van fysische, chemi­sche of biologische aard is. Veranderde leef- en voe­dings­gewoon­ten, industrialisatie, technologie en de ver­vreem­ding van de na­tuur­ hebben ertoe geleid dat de belasting van het orga­nisme met vrije radicalen sterk is toegenomen. Bijna 80% van alle stofwisselings­ziekten worden door milieu­vervuiling (voornamelijk door zware metalen) veroorzaakt. Hoe groot de in­vloed van zware metaalionen kan zijn, toont de studie van Blumer en Reich*. Zij vonden bij een hoge loodbelas­ting een 900-voudige stij­ging van bepaalde ­soorten tumoren Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn minstens 60% van alle chroni­sche en acute ziek­ten primair op vergifti­ging met zware metalen terug te voeren.

Lees meer over zware metalen

Sinds kort wordt ook het antagonisme van zink – koper en ijzer – calcium steeds meer in verband gebracht met defecten van het immuunsysteem en bepaalde stofwisselings­ziek­ten. Wanneer er sprake is van een intoxicatie van bijvoorbeeld anorganisch zink, kan dit leiden tot het verdringen van calci­um, ijzer en koper uit het lichaam. Deze verdron­gen stoffen kunnen gesupple­menteerd worden, maar effectiever is het ver­wijderen van de zware metalen door therapie.

De anti-oxidanten-therapie wordt tegenwoordig in reguliere zieken­huis en huisarts­praktijk gepropageerd. Ook daarbij is het echter belangrijk te weten welk zwaar metaal in welke hoe­veelheid aanwezig is.

De huidige methoden voor het bepalen van zware metalen zijn tijdrovend en duur. Afgezien hiervan stelt het resultaat bij zink en koper door middel van vlamfotometrie enigszins teleur omdat, door het opwerken van het serum, niet meer vastge­steld kan worden of zink en koper in het lichaam in gebonden (orga­nische) dan wel in de ongewenste niet-gebonden (anorga­nische) vorm aanwezig was.

Met de zware metalen test kan binnen enkele minuten vastgesteld worden of er sprake is van vrije zware metalen radicalen in het lichaam. Het is zowel een kwalitatie­ve als een kwantitatieve test, eenvou­dig en goed­koop. Boven­dien kan kwikver­gif­tiging als gevolg van amal­gaam­vullingen bepaald worden. Ook kunnen bijna alle stoffen en materialen in een oplossing van gedestil­leerd water op zware metalen getest worden. Dit bete­kent dat medi­sche diagnostiek niet alleen in urine, maar ook in de omgeving van de patiënt mogelijk is.

Bepaalde zware metalen tests moeten in de urine binnen 24 uur bepaald worden. Deze tests kunnen daarom niet per post worden toegezonden.

*Blumer, W. en T. Reich (1980) Leaded gasoline – A cause of can­c­er. E­nvi­r­o­n­m­e­n­tal I­n­t­e­r­n­a­t­i­o­nal 1­9­8­0­(­3), 465.